نام علمی گونه: Tuber magnatum pico
نام فارسی گونه: تیوبر مگنتوم
رنگ پوسته: کرمی روشن
رنگ گلیبا: کرمی مایل به آجری
تعداد اسپور: 2 تا 5 عدد در هر آسک

توضیحات:

این گونه در ایتالیا به فراوانی یافت می شود. پرورش آن به سختی قابل انجام است و شرایط خاص خودش را دارد.