مایکوریزا یا همزیستی چیست و چه نقشی در پرورش ترافل دارد؟

مایکوریزا یا همزیستی چیست و چه نقشی در پرورش ترافل دارد؟ مقدمه تعریف مایکوریزا(Micorrhiza): به رابطه همزیستی بین انواع قارچ‌ها مانند قارچ‌های ترافل با ریشه درختان یا گیاهان میزبان، در علم قارچ‌شناسی(Micology) مایکوریزا یا همزیستی می‌گویند. در نتیجه این رابطه همزیستی اسپورهای قارچ بر روی ریشه می‌نشینند و دور ریشه درخت یا گیاه میزبان رشد […]