مایکوریزای قارچ‌ها، چگونه شکل می‌گیرد؟

نتیجه عمل مایکوریزا در پرورش قارچ ترافل چیست؟ نتیجه عمل مایکوریزا این است که قارچ­‌های ماکوریزایی مانند ترافل، مواد مغذی داخل خاک را که شامل عناصر ماکرو و میکرو است به گیاه منتقل می­‌کنند و گیاه میزبان نیز این مواد را به پروتئین­‌های لگنین­‌دار و کربوهیدرات­‌های قابل مصرف قارچ تبدیل کرده و به قارچ منتقل […]